No heat data available.
Laptime: 01:35.35 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Tsubasa Kondo

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Tsubasa Kondo

Laptime: 01:32.45 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Yuya Motojima

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Yuya Motojima

Laptime: 01:36.65 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Kiyoto Fujinami

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Kiyoto Fujinami

Laptime: 01:34.53 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Tetsuya Tanaka

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Tetsuya Tanaka

Laptime: 01:37.26 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

JOE SHINDO

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

JOE SHINDO

Laptime: 01:36.88 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Manabu Orido

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Manabu Orido

Laptime: 01:39.73 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Hiroki Katoh

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Hiroki Katoh

Laptime: 01:42.03 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Shintaro Kawabata

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Shintaro Kawabata

Laptime: 01:39.50 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Takahashi Tsubasa

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Takahashi Tsubasa

Laptime: 02:01.27 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Takeshi Matusmoto

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Takeshi Matusmoto

Laptime: 01:39.98 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Yuya Sakamoto

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Yuya Sakamoto

Laptime: 01:43.50 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Jim Ka To

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Jim Ka To

Laptime: 01:40.82 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Lee Jungwoo

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Lee Jungwoo

Laptime: 01:42.40 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Yoshikazu Sobu

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Yoshikazu Sobu

Laptime: 01:40.13 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Hiroki Otsu

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Hiroki Otsu

Laptime: 01:43.58 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Shozo Tagahara

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Shozo Tagahara

Laptime: 01:41.87 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Ryohei Sakaguchi

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Ryohei Sakaguchi

Laptime: 01:43.68 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Kazuomi Komatsu

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Kazuomi Komatsu

Laptime: 01:41.50 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Hiroki Yoshida

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Hiroki Yoshida

Laptime: 01:44.24 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Riki Okusa

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Riki Okusa

Laptime: 01:44.55 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Philippe Devesa

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Philippe Devesa

Laptime: 01:44.16 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Kazuya Shimogaki

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Kazuya Shimogaki

Laptime: 01:36.74 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Zhiqlang ZHANG

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Zhiqlang ZHANG

Laptime: 01:48.44 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Masato Narisawa

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Masato Narisawa

Laptime: 02:02.10 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Kouichi Okumura

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Kouichi Okumura

Laptime: 01:54.19 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Manabu Osawa

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Manabu Osawa

Laptime: 01:59.80 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Yu Kikuchi

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Yu Kikuchi

Laptime: 02:05.93 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Tomohiro Tomimasu

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Tomohiro Tomimasu

Laptime: 02:08.89 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Tatsuya Tanigawa

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Tatsuya Tanigawa

Laptime: 01:41.98 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Masanobu Kato

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Masanobu Kato

Laptime: 01:42.96 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Fujii Jun

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Fujii Jun

Laptime: 01:42.85 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Isao Ihashi

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Isao Ihashi

Laptime: 02:31.01 Laps:

Position:
Team:

Driver(s):

Koki Saga

Time to leader: Time to in front: Time to behind:

Koki Saga